KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NR2 w LESZNIE

NA ROK SZKOLNY
UWAGI: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie
Rodzice przedstawiają dyrekcji przedszkola dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka

Proszę o przyjęcie dziecka: Imię Nazwisko ur.dn. r do przedszkola

Na godzin dziennie i posiłki od dnia r


1. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)
Mama (opiekunka dziecka) pracuje w
na stanowisku
tel.
e-mail
Tata (opiekun) dziecka pracuje w
Na stanowisku
Dodatkowy telefon kontaktowy
e-mail
Dodatkowe informacje o dziecku , np. alergia ,stała choroba ,wady rozwojowe, itp.
 
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe zebrane są do celów pedagogiczno - administracyjnych, oraz do uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sytuacjach szczególnych (np. choroba dziecka)